Curriculum Vitae

 

Personalia

Name: Căpăţînă Mirela (F)
Date of birth: 12 ianuarie 1958
Adress: 8, Bulevardul 1Mai; codul postal 900123; Constanta, Romānia
(RO) Mobile: + 40 745 355698
(RO) Phone\Fax: + 4241 587268 
E-mail:  capatina_mirela@yahoo.com

Education

2007
- studii postuniversitare: master- sem. 2/3Management educaţional şi Comnicare Instituţionalǎ”(online)-SNSPA:
=competenţe: management educaţional şi comunicare instituională; proiecte nerambursabile;
-studii postuniversitare: master- sem. 2/4 „Consiliere şcolarǎ”(departamentul la distanţǎ/CREDIS), Univ. Bucureşti:
=competenţe: consiliere, orientare şcolarǎ şi profesională;
-curs formare: „Şcoala de varǎ AUTISM”(23-24 august 2007,,Bucureşti); Certificat: Centrul EXPERT( Centrul de consultanţǎ psihologicǎ-Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj);
=competenţe:iniţiere în programe educaţionale de integrare a copiilor diagnosticaţi cu tulburǎri din spectrul autist
-Practician în Programare Neuro-Lingvisticǎ: diplomǎ: 168 ore (eliberatǎ la 18 febr.2007, de cǎtre Asociaţia Românǎ pentru Programare Neuro-Lingvisticǎ (ARONLP) şi International Association for Neuro-Lingvistic Programming (IANLP):
=competenţe: organizarea şi susţinerea activitǎţilor de consultanţǎ individualǎ în domeniul comunicǎrii;
2006
-Intervenţii cognitiv-comportamentale(curs de formare profesionalǎ continuǎ): certificat(decembrie 2006)-15 credite, Colegiul Psihologilor din România şi Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România;

=domenii studiate: Modelele ABC cognitiv şi ABC comprtamental, Tehnici de intervenţie la nivel cognitiv, comportamental, biologic, Aplicaţii ale principiilor cognitiv-comportamentale în domeniile: clinic, educaţional, muncii şi organizaţional;
= competenţe: psihoterapie cognitiv-comportamentalǎ;
-Iniţiere IT(perfecţionare): adeverinţǎ( noiembrie 2006)- 46 ore, CCD Cţa;
= domenii studiate: office ( word, excel, power point); windows, internet

= competenţe: operare calculator;
-Participare la Conferinţa Internaţionalǎ”Centenarul Psihologiei”-Universitatea din Bucureşti”(oct. 2006)-41 credite:
= domenii studiate(participare la workshop):”Rolul tehnicilor expresiv-creative în psihodiagnoza şi terapia experienţialǎ a copilului”, „Improvozaţia creatoare cu elemente naturale -un perpetuum mobile”, „Hipnoza în combaterea tulburǎrilor anxioase şi psihosomatice”;
= competenţe: psihoterapie de tip experienţial, bazatǎ pe: joc de rol, meloterapie, exerciţii de relaxare de tip hipnotic;
-Participare la trainingul”Metode şi tehnici de a preveni problemele de comportament ale elevilor, fete şi bǎieţi, de a face managementul clasei”(12 ore)-oct., 2006- Bucureşti, organizat de cǎtre Centrul Parteneriat pentru Egalitate:
= domenii studiate: acţiuni şi principii pentru funcţionarea de zi cu zi a clasei de elevi; definirea corectǎ a unei probleme de disciplinǎ; cauze ale comportamentelor problematice; mǎsurarea comportamentelor problematice şi construirea strategiei de intervenţie asupra acestora; metode de modificare a comportamentelor problematice; despre pedeapsǎ-metode alternative la aceasta;
= competenţe: program de intervenţie pentru corectarea comportamentului;
-„Consiliere şi orientare”(24 ore)sept. 2006-perfecţionare organizatǎ de cǎtre ISJ şi CCD Cţa :
= domenii studiate:autocunoaştere şi dezvoltare personalǎ; comunicare şi abilitǎţi sociale; managementul informaţiilor şi al învǎţǎţǎrii; planificarea carierei; calitatea stilului de viaţǎ;
= competenţe:consiliere şcolarǎ educaţionalǎ(în cadrul ariei curriculare „Consiliere şi orientare”-aplicaţie: întocmirea unei programe pentru opţional la clasa a III-a „Cine sunt eu şi cum mǎ comport?”);
-Obţinerea diplomei de licenţǎ în Psihologie(iunie 2006): 240 credite(studii de lungǎ duratǎ: 4 ani- Univ. Ovidius Cţa., Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei-specializarea Psihologie), plus încǎ 30 credite: probele în sine pentru susţinerea exam. de licenţǎ-tema de cercetare: „Imaginea de sine la şcolarii supradotaţi”:
= competenţe: cunoaşterea persoanei/grupului, din punct de vedere socio-psiho-pedagogic(inclusiv cercetare);
- Modul de psihopedagogie(iunie 2006)-adeverinţǎ eliberatǎ de cǎtre Universitatea Ovidius Constanţa-Departamentul pentru pregătirea personalului didactic(media 9,40):
= competenţe: cunoştinţe şi abilitǎţi metodologice pentru predare-învǎţare;
2005
-Curs de informatică(dec. 2005)-certificat de absolvire -60 ore(media 9,50)-Centrul de Pregǎtire în Informaticǎ”UNISOFT” Constanţa:
=competenţe: operare calculator(programul V160: operare Windows, Word, Excel, Internet);
-Curs: „Teatru şi scriere creativǎ”(perfecţionare-sept. 2005)-20 ore, CCD:

= competenţe: folosirea activitǎţilor teatrale în educaţie, formarea abilitǎţilor de scriere creativǎ, dezvoltarea abilitǎţilor de înţelegere a textului literar, dezvoltarea competenţei de comunicare eficientǎ( aplicaţie: conceperea unei programe de opţional la clasa a II-a: „Micii actori”);
2004
-2 Module de psihoterapie experienţialǎ:”Grup de analizǎ şi dezvoltare personalǎ(iunie şi oct. 2004)-40 credite, Societatea de Psihoterapie Experienţialǎ din România(SPER):
- competenţe:metode de psihoterapie de grup(de tip experienţial);
-Curs:”Crearea claselor responsabile”(nov. 2004)-16 ore, Centrul pentru Educaţie şi dezvoltare Profesionalǎ:
=competenţe: metode de „spargere a gheţii”- înainte de începerea cursurilor
2002
-Modul de perfecţionare periodicǎ(dec. 2002)-50 ore, Universitatea „Ovidius”Cţa:
- domenii studiate: discipline de specialitate, didactica specialitǎţii, discipline psihopedagogice, instruire pe calculator;
- competenţe: cunoştinţe şi abilitǎţi metodologice pentru predare-învǎţare
-Modul de formare pedagogicǎ(martie2002), CCd Cţa-24 ore:
= domenii studiate:metodologia tehnologia instruirii, evaluarea rezultatelor şcolare-componentǎ a procesului didactic, proiectarea pedagogicǎ a procesului de învǎţǎmânt
= competenţe: pedagogice;
2001
-Promovarea sǎnǎtǎţii mentale şi emoţionale-un punct de sprijin în organizarea relaţiei profesor-elev(dec. 2001), 30 ore, CCD Cţa.:
=competenţe: metode de schimbare a trǎirilor emoţionale negative;
-„Scrisul şi citiul pentru dezvoltarea gândirii critice”(oct. 2001)-40 ore, CCD Cţa.:
=competenţe: armonizarea relaţiei profesor-elev; metode de dezvoltare a gândirii critice(aplicaţie: conceperea programei unui opţional la clasa a doua: „Cum învǎţ?”)

 

2000
-”Femeia manager”(iunie 2000), 40 ore, CCD Cţa.:
= competenţe: iniţiere în management;
1999
-Modul de perfecţionare:”Reforma”(mai 1999), 40 ore, CCD Cţa:
= domenii studiate:evaluarea şcolarǎ, inspecţia şcolarǎ, curriculum, strategii didactice, management educaţional, manuale alternative, consiliere orientare;
= competenţe:psiho-pedagogice ;
1995
-Gradul I didactic: Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, prin Colegiul Pedagogic”C.Brătescu”Constanţa
=competenţe: cercetare în domeniul literaturii pentru copii, metodica predării

1991
-Gradul didactic II: Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, prin Colegiul Pedagogic”C.Brătescu”Constanţa
=competenţe: metodologice
1981
-Definitivat-Liceul Pedagogic Constanţa
=competenţe: teoretice şi practice de predare
1978
-Diplomǎ liceu(Liceul Pedagogic Cţa., durata de 5 ani)-profil vocaţional

Languages

limba franceza, limba engleza , limba romana- mother tongue.


Work experience

Perioda

 

●22 ani vechime ca învǎţǎtor(din care, 1 an vechime ca institutor I ) Şcoala nr. 16 Constanţa;
●7 ani vechime ca învǎţǎtor- la Şcoala nr. 20 Constanţa

Functia sau postul ocupat

 

Institutor I

Principalele activitati si responsabilitati

 

- manager al clasei de elevi,  în activitatea de instruire şi educare: planificarea, conducerea, coordonarea, îndrumarea şi organizarea  act. instructiv-educative; comunicarea informaţiilor  şi instituirea unui climat stabil, constructiv şi deschis; consilierea elevilor în activităţi şcolare şi extraşcolare; motivarea elevilor în sprijinul întăririi comportamentelor pozitive(inclusiv comportamentul de „ a învǎţa”-participarea cu elevii la concursuri şcolare: „Cangourou”, „Olimpicii cunoaşterii”, „Euro Junior”); controlul şi evaluarea activităţii şcolare, consilierea pǎrinţilor;
-activitǎţi în cadrul Comisiei metodice la nivel de şcoalǎ(în calitate de responsabil de comisie metodicǎ/membru: coordonarea activitǎţilor la nivelul comisiei, susţinerea de referate, furnizarea de informaţii pe diverse teme de interes, interasistenţǎ) şi la nivel de Cerc Pedagogic(susţinere de referate);
-responsabil Curriculum –clasele I-IV.
-activitǎţi ca membru în Consiliul Consultativ al Învǎţǎmântului Primar(corectarea şi avizarea opţionalelor, redactarea de evaluǎri-model, corectarea lucrǎrilor elevilor la concursul naţional”Micul matematician”ş.a.);
-activitǎţi de voluntariat: consiliere şcolarǎ individualǎ, legatǎ de probleme emoţionale şi de comportament ale elevilor
-activitǎţi în cadrul a trei parteneriate:”Ne cunoaştem, ne acceptǎm!”- Şcoala nr. 6 Medgidia, Castelu; „Învaţǎ sǎ fii bun!”- Biserica “Buna Vestire”(Slobozia); „Florile prieteniei”-Şcoala cu clasele I-IV(Vadu).

Numele si adresa angajatorului

 

Şcoala nr. 16
 Bd. Mangaliei nr. 103, Constanţa

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Învǎţǎmânt preuniversitar(clasele I-IV)


Other

●Membru al Asocialţiei Psihologilor din România(ian. 2007)
Membru Didactic.ro- participant activ cu materiale utile procesului didactic românesc:
-Asigurarea calitǎţii educaţiei în  învǎţǎmântul preuniversitar
-Importanţa evaluǎrii formative
-Recrutarea şi selecţia resurselor umane în şcoli
-Gestionarea comportamentelor problematice ale elvilor
-Imaginea de sine la adolescentul supradotat
-Integrarea copiilor cu CES în şcoala de masǎ
- Un exemplu de activitate de consiliere a pǎrinţilor, în cadrul parteneriatului şcoalǎ-familie
-Educarea inteligenţei emoţionale a şcolarilor, prin înţelegerea emoţiilor personajelor din  textele literare
-ş.a.
●Participare la „Colocvii didactice”(2002; 2000) Web Design - Mihai Dragan, Web Development - Stefan Nicula / freelance web specialist , Ilustratii - Devis Grebu, Hosting by MXhost